Điều Khoản Sử Dụng

Bằng việc truy cập trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này, Quý khách được xem như đồng ý với các Điều khoản sử dụng trang web của Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình như sau đây.

Bản quyền và thương hiệu

Các thông tin và tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch (dưới bất kỳ hình thức và bằng bất kỳ cách thức nào), mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những thông tin và tài liệu này mà không được Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình chấp thuận trước bằng văn bản.

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình hoặc bên sở hữu chúng.

Không bảo đảm

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang web này đã được thực hiện với sự cẩn trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng "như hiện thời" mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Tải xuống

Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng trang web này sẽ sẵn sàng và đáp ứng được mọi yêu cầu của Quý khách, rằng việc truy cập sẽ không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, lỗi, mất hoặc hủy bỏ thông tin được truyền tải, rằng sẽ không có vi rút hoặc các yếu tố hủy hoại và lây nhiễm khác được truyền tải hoặc không có sự hư hại nào xảy ra cho hệ thống máy tính của Quý khách. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ một cách thích hợp và lưu trữ dữ liệu và/hoặc thiết bị và cảnh giác hợp lý để phát hiện vi rút và những yếu tố gây hại khác. Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình cũng không tuyên bố hay bảo đảm cho sự chính xác, chức năng hoặc sự vận hành của bất kì phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào được sử dụng để liên kết với trang web này.

Các trang web liên kết

Trong một số trường hợp, trang web của Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình có liên kết với các địa chỉ hoặc các trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình. Các liên kết này được đặt vào trang web của chúng tôi nhằm nâng cao trải nghiệm truy cập cho Quý khách và được trình bày chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Tuy nhiên, bằng việc cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài, Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình không được xem là chấp thuận, giới thiệu, xác nhận, đảm bảo hoặc giới thiệu cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc không được xem là có bất kỳ sự hợp tác nào với các trang web và những bên thứ ba đó. Quý khách truy cập và sử dụng những liên kết này và tự chịu trách nhiệm về các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập và/hoặc sử dụng đó.

Liên kết từ các trang web bên ngoài đến trang web của Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình

Quý khách phải luôn được Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình đồng ý bằng văn bản trước khi tạo một liên kết dưới bất kỳ hình thức nào từ trang web của một bên thứ ba đến bất kỳ trang web nào của Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình. Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình có toàn quyền quyết định chấp thuận hay không chấp thuận việc liên kết này. Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến những liên kết này.